Ouders & school

Het contact tussen ouders en leerkrachten is van groot belang. In de Schoolgids wordt hier een apart hoofdstuk aan gewijd. Het gaat hier over formele en informele contactmomenten.

Tijdens ouderavonden, informatieavonden, ouderbezoeken en oudermorgens spreken ouders met de leerkrachten. In Ondersteuning en begeleiding worden de verschillende gesprekken tussen ouders en leerkrachten beschreven.

Ouders worden door middel van de nieuwsbrieven, de schoolkrant, de schoolgids en de website geïnformeerd over schoolzaken. De school streeft naar een zo open mogelijke relatie met ouders en stimuleert het contact.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee leden uit en door het team gekozen en twee leden uit en door de ouders gekozen. De medezeggenschapsraad toetst het voorgenomen beleid van het schoolbestuur, zoals beschreven in het Statuut van de medezeggenschapsraad. Namens het bestuur voert de directeur besprekingen met de raad of met leden van de raad.

Ouderraad

De ouderraad is in het leven geroepen ten behoeve van overleg met het bestuur en om de betrokkenheid van ouders bij het functioneren van de schoolte bevorderen. De ouderraad bestaat uit negen leden die, volgens de verdeelsleutel uit het Reglement voor de ouderraad, de verschillende groepen ouders vertegenwoordigen. Namens het bestuur woont de directeur de besprekingen van de raad bij. De leden van de ouderraad zijn betrokken bij veel organisatorische zaken in de school. Voor meer informatie over de ouderraad verwijzen we u naar het reglement.