Missie & Visie

Missie
De missie van onze school is ’Worden wie je zijn mag’. Het werkwoord ‘worden’ slaat op groei en ontwikkeling. Vanuit levensbeschouwelijk perspectief duidt ‘worden’ op vernieuwing door het geloof in de Heere Jezus Christus. Een proces van vernieuwing van je hart, dat elke dag weer plaats moet vinden. Dit proces gaat om je hart en komt tot uiting in je doen en laten.
In pedagogisch didactische zin slaat ‘worden’ op ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Het gaat om groei en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Opvoeden en onderwijzen zijn niet te scheiden.
‘Wie je zijn mag’ bedoelt dat je er mag zijn, zoals je bent. Elke kind is uniek, een schepsel van God. Die eigenheid waarderen we in elk kind. De ontwikkeling moet hierbij aansluiten.

Visie

De visie verwoordt wat de Jan de Bakkerschool met opvoeding en onderwijs wil bereiken, namelijk:

  • We willen kinderen onderwijzen en opvoeden met als missie ‘Worden wie je zijn mag’.
  • We willen ouders en medeopvoeders ondersteunen bij de opvoeding van hun kind(-eren).
  • We willen vanuit onze maatschappelijke opdracht betekenis hebben voor de omgeving van de school, ofwel, de Woerdense samenleving.

De doelen die voortvloeien uit ’Worden wie je zijn mag’ en de visie van de school zijn:

  • Geven van kwalitatief hoogwaardig reformatorisch onderwijs aan leerlingen uit Woerden en omgeving.
  • Faciliteren van opvoeders door het (laten) leveren van opvoedingsondersteunende activiteiten.

Voor een uitvoeriger omschrijving van de missie en de visie verwijzen we u naar de pagina belangrijke documenten.