Medezeggenschapsraad

Uit de raadOproep nieuwe MR-leden

Voor de MR van de Jan de Bakkerschool zijn we op zoek naar ouders die plaats willen nemen in de oudergeleding. René Treur (2de secretaris) is aftredend en herkiesbaar. We zijn dus op zoek naar nieuwe kandidaten. We willen iedere ouder de gelegenheid…


Bedankbericht

In mei 2017 heeft de MR een enquête uitgezet  waarin u als ouder werd gevraagd feedback te geven op een aantal belangrijke zaken over en binnen de school. Via deze weg willen we iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken voor…


Jaarplanning MR 2016-2017

Aan het begin van elk cursusjaar maakt de MR een jaarplanning. In deze jaarplanning staan de agendapunten die dat jaar in ieder geval ter tafel moeten komen. Hieronder vind u de jaarplanning, zodat u als ouder of belangstellende op de hoogte van…
12