Bestuur

De Jan de Bakkerschool is een stichting met een bestuur. De stichting Reformatorisch Onderwijs voor Woerden en omstreken stelt zich ten doel het doen verstrekken van primair onderwijs en heeft daartoe één school onder haar beheer. Het bestuur bestaat uit vijf personen. Zij moeten behoren tot de in de Statuten genoemde kerkgenootschappen.

Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, hetgeen betekent dat het kaders van het beleid vaststelt en erop toeziet dat het uitgevoerde beleid past binnen deze kaders. De kaders zijn beschreven in het Strategisch bestuursbeleidskader. Het bestuur heeft de directeur mandaat gegeven en ziet erop toe dat het beleid binnen de wettelijke kaders wordt uitgevoerd.

Profiel toezichthoudend bestuurder Jan de Bakkerschool

De Jan de Bakkerschool heeft een bestuur dat in het kader van scheiding van bestuur en toezicht de rol heeft van toezichthouder. De meeste bestuurlijke taken zijn gedelegeerd aan de directeur, die daarmee als bestuurder functioneert. Het bestuur heeft daarnaast de rol als werkgever en bewaker van de identiteit van de school.

Het bestuur heeft het volgende functieprofiel voor een toezichthoudend bestuurslid geformuleerd.

Van een bestuurslid van de Jan de Bakkerschool verwachten we dat deze:

 • bij voorkeur ervaring als bestuurslid of toezichthouder heeft;
 • richting kan geven en strategisch kan denken, dus denkt in hoofdlijnen en zich niet verliest in details;
 • beleidsvoorstellen kan beoordelen en toetsen aan strategische (toezicht)kaders;
 • kennis heeft van maatschappelijke ontwikkelingen en deze inbrengt in het bestuur.

Daarnaast verwachten we dat het bestuurslid:

 • de grondslag, missie en visie van de school van harte onderschrijft en van daaruit wil besturen;
 • onafhankelijk en rolvast is en zonder beïnvloeding informatie verzamelt;
 • een ‘kritische tegenover’ voor de directeur kan zijn;
 • zo mogelijk kennis van de onderwijssector heeft;
 • relevante netwerken kan onderhouden en ambassadeur van de school kan zijn;
 • basale financiële kennis heeft.

Rol secretaris

De secretaris heeft – naast de rol als algemeen toezichthouder – als specifieke rol het functioneren als het ‘geheugen’ en het ‘geweten’ van het bestuur en is verantwoordelijk voor het bestuursarchief en voor de formele correspondentie.

De Jan de Bakkerschool biedt een nieuwe bestuurslid:

 • Toerusting en scholing, waarbij de VGS-cursus voor beginnende bestuurders verplicht is.
 • Mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen en daarin te groeien.
 • Bijzondere betrokkenheid bij de schoolgemeenschap van kinderen, ouders en team.
 • Mogelijkheid om betrokken te zijn bij de maatschappelijke ontwikkelingen rond onderwijs en opvoeding.