Belangrijke documenten

De Schoolgids biedt ouders en belangstellenden de gelegenheid zich te informeren over allerlei zaken van de school.

De Statuten van de school en het concept ‘Besturen op hoofdlijnen’ bieden kaders en geven grenzen. Het Strategisch bestuursbeleidskader beschrijft waar de school voor staat, waar de school naar toe wil en welke doelen ze gerealiseerd wil zien.

Het schoolbestuur heeft het Schoolplan 2015-2019 vastgesteld. Hierin zijn de plannen voor de komende jaren beschreven. De school maakt deel uit van het reformatorisch samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba (www.berseba.nl). In hoofdstuk 6 van het Schoolplan beschrijft de school de kracht, de ambitie en de randvoorwaarden van de basisondersteuning en de extra ondersteuning.

In het Bestuursverslag legt het schoolbestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Hier kunt u het Bestuursverslag van 2016 en 2017 inzien.

Het Pestprotocol geeft informatie over hoe te handelen bij pesten.