Belangrijke documenten

De Schoolgids biedt ouders en belangstellenden de gelegenheid zich te informeren over allerlei zaken van de school.

De Statuten van de school en het concept ‘Besturen op hoofdlijnen’ bieden kaders en geven grenzen. Het Strategisch bestuursbeleidskader beschrijft waar de school voor staat, waar de school naar toe wil en welke doelen ze gerealiseerd wil zien.

Het schoolbestuur heeft het Schoolplan 2019-2023 vastgesteld. Hierin zijn de plannen voor de komende jaren beschreven. De school maakt deel uit van het reformatorisch samenwerkingsverband Passend Onderwijs Berséba (www.berseba.nl). In hoofdstuk 6 van het Schoolplan beschrijft de school de kracht, de ambitie en de randvoorwaarden van de basisondersteuning en de extra ondersteuning.

In het Bestuursverslag legt het schoolbestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Hier kunt u het Bestuursverslag van 2019, 2020 en 2021 inzien.

Het Pestprotocol geeft informatie over hoe te handelen bij pesten.

In het TSO-reglement leest u alles over de Tussenschoolse opvang en het reglement van de ouderraad vindt u hier.

Elke vier jaar komt de inspectie op bezoek om de kwaliteit van onze school te toetsen. Het laatste ‘vierjaarlijks onderzoek bestuur en school’ was in november 2018. We zijn dankbaar met het positieve beeld wat de inspecteur schetst. En we verwerken de adviezen van de inspecteur in het (nieuwe) schoolplan.