Wordt u onze nieuwe voorzitter?

Lijkt het u waardevol om aan de bestuurstafel mee te kijken en te denken over het functioneren van onze school? Dan bent u van harte welkom om ons bestuur met uw inbreng te versterken. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar, in een ontspannen en open sfeer. Vanwege het vertrek van onze voorzitter, eind van dit jaar, ontstaat er een vacature. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter!

Profiel voorzitter van het bestuur van de Jan de Bakkerschool
Het bestuur van de Jan de Bakkerschool is een zogenoemd toezichthoudend bestuur. Dat betekent dat de meeste bestuurlijke taken zijn gedelegeerd aan de directeur, die daarmee als bestuurder functioneert. Het bestuur heeft naast zijn toezichthoudende functie de rol van werkgever en bewaker van de identiteit van de school.

Van een voorzitter van het bestuur van de Jan de Bakkerschool verwachten we dat deze:
–      het evenwicht bewaart tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
–      effectief leiding kan geven aan een vergadering en tegelijk oog heeft voor ieders individuele bijdrage;
–      in staat is besluitvorming rond lastige en complexe onderwerpen te bevorderen;
–      in staat is de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen (toezichthoudend bestuur, directeur en MR) te bewaken;
–      rolvast is, waarbij hij de rollen van bestuur en toezicht goed kan onderscheiden;
–      ouder is van een of meerdere kinderen op de Jan de Bakkerschool;

Daarnaast is de voorzitter iemand die:
–      de grondslag, missie en visie van de school van harte onderschrijft en van daaruit wil besturen;
–      onafhankelijk is en zonder beïnvloeding informatie verzamelt;
–      een ‘kritische tegenover’ voor de directeur kan zijn;
–      interesse heeft voor de ontwikkelingen in het onderwijs;
–      van harte betrokken is bij het schoolleven en waar mogelijk zijn netwerk aanspreekt om de belangen van de school te behartigen.

De Jan de Bakkerschool biedt een nieuw voorzitter:
–      toerusting en scholing, waarbij de VGS-cursus voor beginnende bestuurders verplicht is;
–      mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen en daarin te groeien;
–      bijzondere betrokkenheid bij de schoolgemeenschap van kinderen, ouders en team;
–      mogelijkheid om betrokken te zijn bij de maatschappelijke ontwikkelingen rond onderwijs en opvoeding.

Reactie
Als u belangstelling heeft, wordt u uitgenodigd te reageren. Graag voor D.V. 13 mei aan de secretaris, mevr. C.W. Nederveen-Middelkoop (bestuur@jandebakkerschool.nl). Een korte motivatie is daarbij voldoende. Het bestuur ziet uit naar uw reactie! Wanneer het bestuur daartoe voldoende aanleiding ziet, wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Voor meer informatie over de bestuursfunctie kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. L.A. Kroon (tel. 06-20099783 of e-mail la.kroon@jbgg.nl) of de directeur, dhr. J.W. van Leeuwen (tel. 0348-416036 of e-mail: jwvleeuwen@jandebakkerschool.nl).