Schoolleider gezocht!

Profielschets directeur

De huidige directeur, de heer Ton Schalk, heeft een nieuwe baan gevonden als regiomanager bij het samenwerkingsverband Berseba. Het bestuur van de Jan de Bakkerschool hoopt – na een zorgvuldig traject van werving en selectie – een geschikte opvolger te vinden die in staat is de in 1972 opgerichte school de komende jaren te leiden.

Typering van de school en het team
Onze school heeft ongeveer 200 kinderen, verdeeld over 8 groepen en een peutergroep. De leerlingen krijgen les van een ervaren, betrokken, professioneel en gedreven team. Wij staan voor gedegen onderwijs en veranderen wanneer we daarmee het onderwijs verbeteren. We besteden veel aandacht aan het voortdurend ontwikkelen van onze eigen vaardigheden. We werken met veel plezier en in goede harmonie met elkaar samen.
De school wordt bezocht door kinderen die afkomstig zijn uit gezinnen die lid zijn van de kerkgenootschappen die behoren tot de reformatorische gezindte.

Missie en kernwaarden
Onze missie luidt: ‘Worden wie je zijn mag’. Het werkwoord ‘worden’ slaat op groei en ontwikkeling. Dit omvat zowel de ontwikkeling van hoofd, hart en handen, als ook de vernieuwing van het hart door het geloof in de Heere Jezus Christus. Elke dag mogen we ons inzetten om de kinderen te vertellen vanuit de Bijbel.
Onze kernwaarden eerlijk, gehoorzaam, respect, vertrouwen en verantwoordelijk hebben een belangrijke plek binnen de schoolgemeenschap. Wij zien deze als vijf appels aan de boom, met als stam Gods wet, waarvan de samenvatting luidt: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’. Vanuit deze basis willen wij kinderen een veilig, pedagogisch leerklimaat bieden.

Onze uitdagingen
De Jan de Bakkerschool heeft een bepalende plek binnen de reformatorische gemeenschap in Woerden. Dat willen we graag behouden en verder uitbouwen. Goede contacten met de participerende kerken zijn van groot belang. Dit geldt ook voor het op peil houden van het leerlingenaantal.
Er is de afgelopen jaren gebouwd aan een stevige onderwijskundige basis. Het zogenaamde Zwols model is hierin onze leidraad. De kwaliteit van het onderwijs is goed en moet goed blijven. Doorontwikkeling is echter permanent nodig. Hoogbegaafdheid – als onderdeel van onze manier van differentiëren – is een thema dat we voortvarend uit willen bouwen.

Wie zoeken wij?
Als bestuur, medezeggenschapsraad en team hebben we goed nagedacht over de schoolleider die we de komende jaren denken nodig te hebben. Onderstaand een samenvatting van deze bezinning.

We verwachten dat onze nieuwe directeur:

 • van harte staat achter de identiteit van de Jan de Bakkerschool;
 • een warm hart heeft voor onze leerlingen en voor hun eeuwige en maatschappelijke bestemming;
 • respectvol en sensitief om weet te gaan met de achterban van de school;
 • leidinggevende ervaring heeft in (bij voorkeur) het primair onderwijs;
 • ervaring heeft met het inspirerend en coachend leidinggeven aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van iedere medewerker, als ook aan de teamontwikkeling;
 • een visie heeft op onderwijsontwikkeling en de ontwikkeling van kinderen;
 • in staat is de school in allerlei verbanden te vertegenwoordigen;
 • een ondernemende en proactieve instelling heeft;
 • lid is van één van de reformatorische kerken.

Onze nieuwe directeur:

 • leeft en werkt als belijdend christen in afhankelijkheid van de Heere en hanteert de Bijbel en de belijdenis als richtlijn in organisatie-, onderwijs-, opvoedings- en vormingszaken;
 • is enthousiast, straalt dit uit en weet dit over te dragen;
 • is ambitieus, daadkrachtig en gezaghebbend, maar ook dienend en bescheiden;
 • weet collega’s mee te nemen in het realiseren van de schoolontwikkeling en hen in hun kracht te zetten door zichzelf te ontwikkelen;
 • is inlevend en voelt collega’s aan als mens en als professional;
 • is in staat verbinding te leggen met collega’s, leerlingen, ouders en andere betrokkenen rondom de school;
 • kan tegen een stootje, weet humor te waarderen en staat open voor feedback;
 • is betrouwbaar en integer;
 • is een teamspeler en hecht aan een open en professionele wijze van gezamenlijk leidinggeven aan de school als managementteam;
 • is resultaatgericht en werkt planmatig aan de hand van het strategisch beleidsplan, schoolplan en de daaruit afgeleide jaarplannen;
 • geeft vertrouwen;
 • is in staat onze ambities binnen de financiële kaders uit voeren;
 • is integraal verantwoordelijk voor alle beleidsonderdelen van de Jan de Bakkerschool en legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur;
 • heeft de opleiding tot schoolleider gevolgd of is bereid om deze opleiding te gaan volgen.

Wat kunnen we onze nieuwe directeur bieden?
Bij de inschaling en salariëring hanteren we de cao Primair Onderwijs. De functie is ingeschaald conform de CAO PO.
De werktijdfactor is in overleg te bepalen. Een fulltime dienstverband behoort tot de mogelijkheden. Gezien de grootte van de school is er ongeveer 0,7 – 0,8 fte ambulante tijd beschikbaar voor directietaken.

Informatie over het traject van werving en selectie
We komen graag in contact met geïnteresseerde kandidaten! Ook kandidaten die zich heel vrijblijvend willen oriënteren.

Wil je meer weten over deze uitdagende functie? Neem contact op met de voorzitter van het bestuur, L.A. (Laurens) Kroon, voor meer informatie. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-20 09 97 83. Ook ben je hartelijk welkom op onze informatieavond op D.V. 5 november om 20.00 uur. Tijdens deze avond kun je kennis maken met de school aan de hand van enkele informatieblokjes. Ook is er voldoende tijd voor informele ontmoetingen met bestuursleden en andere vertegenwoordigers van de school. Je kunt je tot 1 november a.s. aanmelden bij de secretaris van het bestuur, C.W. (Corien) Nederveen. Haar mailadres is corien.nederveen@filternet.nl.

Tussen 3 november en 15 november 2018 is het mogelijk je sollicitatiebrief en cv in te zenden. Je kunt deze – met de contactgegevens van zowel een zakelijke als een kerkelijke referent – toesturen naar de secretaris van het bestuur via het hierboven genoemde mailadres.

D.V. 22 november ’s morgens en 23 november in de tweede helft van de middag zal de eerste ronde gesprekken plaatsvinden. D.V. 26 november ’s avonds vindt de tweede ronde in de vorm van een geschiktheidsonderzoek plaats.

Het wervings- en selectieproces wordt begeleid door drs. D.D. (Dick) Both van organisatieadviesbureau Turn around; leiderschap gevraagd! uit Veenendaal.

Documenten om een uitgebreider beeld van de school te verkrijgen:

Download hier de profielschets.