Samenvatting van het Bestuursverslag 2017

Tevreden over de volgende resultaten

Het schoolbestuur evalueert jaarlijks haar bestuurlijk handelen. Het heeft op basis van het strategisch beleidskader het intern toezichtskader geëvalueerd. Met de vragen uit het toetsingskader beoordeelt het bestuur hoe de hoofdonderwerpen uit het beleidskader zijn uitgevoerd. Ook is het beleid werving en selectie is herschreven.
Periodiek besteden we extra aandacht aan één van de vijf kernwaarden. Zo werken we preventief aan een positief klimaat. Daarbij ondersteunt de complimentenweek.

Voor de inspectie zijn opbrengsten de belangrijke graadmeter van goed onderwijs. Voor rekenen, spelling en lezen stellen we per groep doelen. In de klas ziet u de tussendoelen aan de muur hangen. Twee keer per jaar spreken de directeur en de IB met de leerkracht over de resultaten van spelling, lezen en rekenen. Na de analyse van de toetsen en gesprekken met kinderen en ouders maakt de leerkracht nieuwe groepsplannen en de directeur en IB-ers zoeken naar trends. Vooral de kind-gesprekken leveren veel informatie op. De eindtoets van Cito van groep 8 levert in 2017 een prachtig resultaat op. Om niet alleen aandacht te geven aan hoofd, maar ook aan hart en handen werken we tot tevredenheid aan betekenisvolle thema’s. De nieuwe methoden voor aardrijkskunde en geschiedenis lenen zich goed voor deze aanpak. Bij kinderen zien we enthousiasme voor deze aanpak.

Wat minder goed ging en wat gaan we hieraan gaan doen

Het blijft een zoektocht om horizontale verantwoording en dialoog te verbeteren. Elke groepsleerkracht schijft ten minste zes keer per jaar een artikel voor de website. Het blijft een zoektocht om aan de hand van goede vragen de gemaakte keuzes toe te lichten.

Een belangrijke doelstelling van het Zwols Model is om elk kind aan te spreken op het eigen niveau. Omdat we geen individueel onderwijs geven, werken we met groepsplannen op drie niveaus. Daarnaast zoeken we naar de juiste aanpak van kinderen die dat moeilijk vinden of meer aankunnen. De werkwijze bij kinderen met dyslexie is tegen het licht gehouden en voor ouders beschreven in een artikel op de website. Onder leiding van een deskundige van Driestar educatief is teamscholing gevolgd om kinderen met ernstige reken en wiskundeproblemen beter te helpen. Verder werken de IB-ers samen met collega IB-ers van Berséba aan hoogbegaafdheid. Op dit terrein moeten we nog verder ontwikkelen.

We werken hard aan het uitbannen van pesten door aandacht te besteden aan de kernwaarden, afspraken te maken over gedrag, aan het begin van het jaar samen pleinwacht te lopen, de complimentenboom te gebruiken en gesprekken te voeren met kinderen en ouders. Wat zouden we het pesten graag helemaal uitbannen! We blijven alert en

Hier moeten we gaan werken

Uit de informatieavond over 100 jaar onderwijsvrijheid kwamen twee vragen naar voren: hoe kunnen we het vuur van de oprichters van christelijke scholen nieuw leven in blazen én hoe versterken we het gemeenschapsgevoel. Het schoolbestuur wil hier werken

In de onderwijsorganisaties en de politiek is steeds meer aandacht voor werkdruk in het onderwijs. In 2017 zijn we gestart met het houden van studiemiddagen om zo werkdruk te verminderen. De leerkrachten vinden de opzet fijn, maar de middagen zijn niet goed verdeeld over het schooljaar. De leerkrachten hebben niet meegedaan aan de werkonderbrekingen en stakingen. Dat zou niet passen bij de kernwaarde ‘gehoorzaam’ (aan de overheid).

In het verslagjaar is een werkgroep gestart met de zoektocht naar een nieuwe methode voor taal en natuur en techniek. De eerste moet helpen om beter te differentiëren en de tweede moet passen bij de aanpak van betekenisvol thematisch werken.

Dit houdt ons bezig

In augustus 2017 is een gemeentelijke werkgroep verder gegaan met onderzoek naar de optimale organisatie en financiering van onderwijshuisvesting. De directeur is lid van deze werkgroep en heeft als vertegenwoordiger voor de éénpitters hier veel tijd in geïnvesteerd. Een goed gebouw is een voorwaarde van goed onderwijs.

Elk kind opvoeden tot een God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid die geschikt en bereid is met zijn gaven te besteden in Zijn dienst. Dat blijft onze hoge roeping en verdient onze voortdurende zorg!

Wie meer wil weten hierover verwijzen we naar het Bestuursverslag 2017.