Dyslexie

We geven goed leesonderwijs en houden rekening met verschillen. Bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften voor spelling en lezen maken de leerkrachten de leerstof passend. Als kinderen ondanks de aanpassingen onvoldoende ontwikkelen zetten we het protocol Dyslexie in. De elementen uit dit protocol passen we toe bij de signalering en de begeleiding en we informeren de ouders.

Hoe signaleren we?

In groep 3 toetsen we alle kinderen drie keer per jaar. Vanaf groep 4 nemen we twee keer per jaar bij alle kinderen de toets ‘Cito technisch lezen en Cito spelling’ af. Bij een D- en/of E-score zetten we vervolgstappen. De leerkracht analyseert de toets en voert een gesprek met het kind om te weten te komen waar de onderwijsbehoefte ligt.

Wat gebeurt er na het signaleren?

Bij een D- of E-score nemen we aanvullende toetsen af. Bij lezen betreft het de AVI (tekst lezen) en de DMT(woorden lezen). Bij spelling is de vervolgtoets het PI-dictee. Bij een D- score krijgt het kind extra hulp. Bij een E- score starten we  het dyslexieprotocol. Dit houdt in dat het kind drie keer per week 20 minuten extra hulp  buiten de klas krijgt van een OA-er. Na zes maanden kijken we welk resultaat is bereikt. We verwachten dat het kind zodanig gegroeid is dat de extra inzet niet meer nodig is. Bij onvoldoende groei zetten we de extra hulp opnieuw voor 6 maanden in. Blijft het kind een E scoren, dan starten we met de aanvraag van dyslexie.

Wanneer communiceren we met ouders?

Als het kind bij de herfstsignalering in groep 3 onvoldoende scoort neemt de leerkracht contact met u op. Na de Cito-toets in februari informeert de leerkracht u tijdens de ouderavond. Na de Cito-toets in juni neemt de leerkracht via de mail of telefonisch contact met u op.

Hoe wordt de begeleiding vormgegeven?

Na de klassikale instructie geeft de leerkracht verlengde instructie waarbij de stof wordt herhaald, zonodig met hulpmiddelen. De hulp buiten de klas geeft een onderwijsassistent. Zij herhaalt de stof of biedt het op een andere manier aan.

Hoe vragen we een dyslexieverklaring aan?

Voor de aanvraag van een dyslexieverklaring stellen we  een dossier op. De gegevens worden aangeleverd door ouders, leerkracht en IB-er. Dit dossier sturen we ter goedkeuring naar Driestar Educatief. De ouders vragen een beschikking aan bij de gemeente. Zodra de beschikking binnen is, communiceert de gemeente dat met Driestar Educatief. Vervolgens voert Driestar Educatief het onderzoek uit. Als er bij het kind een ernstige enkelvoudige dyslexie wordt vastgesteld, dan volgt behandeling die de gemeente vergoed. Kan dit niet worden vastgesteld, dan wordt er samen met de ouders gekeken welke zorg er intern mogelijk is voor dit kind.