Behoeftepeiling peuterspeelzaal

Het schoolbestuur onderzoekt naar aanleiding van enkele ontwikkelingen de wenselijkheid om een peuterspeelzaal te starten in onze school. Het proces is versneld door gesprekken met het bestuur van Het Visje. We willen de belangstelling peilen voor een peuterspeelzaal in onze school. Alle gezinnen ontvangen 31 augustus een digitaal enquêteformulier. Graag ontvangen we de reacties uiterlijk 6 september 2017.

Waarom niet eerder gestart?

Het schoolbestuur is van mening dat een goede peuterspeelzaal in een vertrouwde omgeving een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Een goede ‘speelplaats’ met Bijbelse verhalen, liedjes en knutselwerkjes biedt een goede voorbereiding op groep 1. Daarom is de start van een peuterspeelzaal overwogen, toen enkele jaren geleden peuterspeelzaal De Meerpaal moest stoppen. Er zijn geen verdere stappen ondernomen, omdat De Meerpaal met Het Visje een (door)start maakte op een andere locatie. We wilden niet tegelijkertijd in onze school een peuterspeelzaal beginnen.

Overwegingen

Twee zaken hebben de gedachten aan de start van een peuterspeelzaal weer op de agenda gezet.

  • In verband met het onderzoek naar door-decentralisatie (De gemeente sluist middelen voor toekomstige nieuwbouw van het Rijk door aan schoolbesturen.) heeft een extern deskundige het schoolgebouw beoordeeld. De bouwkundige staat van het gebouw is goed. Met het oog op de terugloop van het leerlingenaantal en leegstand adviseert de deskundige om een peuterspeelzaal te beginnen.
  • Door wijzigingen in de wet, die leiden tot toenemende personeelskosten, en hoge kosten voor de huidige locatie heeft het bestuur van Het Visje zich beraden op de toekomst. Omdat wij ruimte hebben en Het Visje een locatie zoekt, hebben wij contact opgenomen met Het Visje.

Gesprekken met Het Visje

Het schoolbestuur heeft verschillende gesprekken gevoerd met het bestuur van Het Visje over het gebruik van ruimte in de Jan de Bakkerschool. Deze gesprekken zijn in goede harmonie verlopen. Het Visje heeft meerdere opties verkend en uiteindelijk gekozen om onderdak te zoeken in een andere basisschool. Een belangrijke overweging hierbij is dat een deel van de deelnemende peuters geen kerkelijke achtergrond heeft. Uiteraard respecteren we dat besluit, al vinden we het jammer. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft het schoolbestuur besloten om de levensvatbaarheid van een peuterspeelzaal in onze school te onderzoeken. Het bestuur van Het Visje is daarvan op de hoogte.

Onderzoek naar levensvatbaarheid

Het schoolbestuur heeft advies ingewonnen bij Driestar educatief. Onderwijsadviseur Laura Zwoferink, is betrokken geweest bij veel startende peuterspeelzalen. Zij begeleidt ons onderzoek en de uitkomsten bespreken we met haar, omdat we een zorgvuldige afweging willen maken. We vragen u dringend om mee te werken door de vragenlijst (Ctrl + klik op vragenlijst) uiterlijk 6 september in te vullen!

Hoe gaan we verder?

Met de uitkomsten van het onderzoek en het advies van Driestar Educatief neemt het schoolbestuur in het najaar van 2017 een beslissing. Als we tot het oprichten van een peuterspeelzaal overgaan, moet er een aparte stichting worden opgericht en moeten diverse voorzieningen worden getroffen. Uiteraard houdt het schoolbestuur u op de hoogte!