Vier vragen bij het Bestuursverslag 2016

Wat ging goed en maakt blij?

We genieten van de kinderen die met betekenisvol thematisch werken (btw) op een heel andere manier met de leerstof bezig zijn. Bij een betekenisvol thema zoekt de leerkracht leerstof uit de boeken voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie en kiest een betekenisvol thema. De lessen tekenen en handvaardigheid past de leerkracht in het thema. Door zo onderwijs aan hoofd, hart en handen te bieden komen alle kinderen aan hun trekken. Prachtig om te zien hoe gemotiveerd ze zijn!

De nieuwe methoden voor aardrijkskunde en geschiedenis bevallen goed! Natuurlijk kost het verdiepen in een nieuwe methode extra inspanning, maar het werken met de nieuwe boeken is uitdagend en geeft veel vreugde!

In december hebben we een kwaliteitsbezoek gehad van Berséba, het landelijk samenwerkingsverband Passend Onderwijs, waarbij onze school is aangesloten. Het is fijn dat we ons herkennen in het rapport. We zijn vooral blij met de complimenten: we werken bewust aan verbetering van kwaliteit; de groepsplannen zijn gedegen en cyclisch; de betrokkenheid van kinderen op hun eigen ontwikkeling is hoog en opvallend is de ver ontwikkelde ouderbetrokkenheid!

De betrokkenheid van leerlingen op hun eigen ontwikkeling komt onder andere tot uiting in het resultaat van de Cito-eindtoets 2016. Het resultaat was hoger dan we verwachtten. Dit bereikten we door hard te werken; steeds te wijzen op de leerdoelen die in de klas hangen en de kind-gesprekken die de leerkrachten voerden. Aandacht voor de resultaten zorgt ervoor dat alle leerkrachten gericht zijn op ontwikkeling van de kinderen: ‘Worden wie je zijn mag’!

Wat geeft ook vreugde aan het werk?

Een grote groep betrokken ouders geeft extra vreugde. Het is gevaarlijk om voorbeelden te noemen, omdat mensen zich vergeten voelen! Hartelijk dank voor uw inzet bij de schoon-maakweek, het overblijven, handwerken, excursies, Koningsdag en nog veel meer!

De eerste weken na de zomervakantie liepen alle leerkrachten met elkaar op het plein. Naast de mogelijkheid om te observeren was er gelegenheid voor contact, een spel of een praatje.

Waar kunnen we nog beter worden?

We werken hard aan een fijne sfeer op school. Daarbij past onze aanpak van betekenisvol thematisch werken. Het werken met dag- en weektaken geeft kinderen meer de gelegenheid om verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken. In allerlei situaties betrekken we de kernwaarden die in de school zichtbaar zijn. Daarbij passen onze lessen over de sociaal emotionele vaardigheden. Zo nodig passen we ons pestprotocol toe, want elk kind mag er zijn, zoals hij geschapen is.

Het werken met dag- en weektaken geeft veel voldoening. Onder begeleiding van een deskundige oefenen de leerkrachten om hier steeds beter mee om te gaan. Dit valt onder de verbetering van differentiatie. Differentiatie wil zeggen, dat elk kind onderwijs ontvangt op het niveau dat aansluit bij zijn of haar behoefte. Het is een pijler van het Zwols Model.

De kwaliteitscommissie van Berséba adviseert ons om de grafiekjes uit ParnasSys te gebruiken bij de gesprekken met kinderen. Zo kunnen we nog beter laten zien, op welke onderdelen van rekenen, lezen en spelling verbetering gerealiseerd kan worden.

Waar moeten we onze aandacht aan geven?

Hierboven staan enkele aandachtspunten op het gebied van didactiek en pedagogiek. Dit is uiteraard de kern van ons werk op school.

Bij de aanpak en het werk dienen we zorgvuldig te werk te gaan. Daarbij moeten we letten op de draagkracht van de werknemers. De ervaring heeft geleerd, dat onderwijsassistentie de leerkrachten ondersteuning geeft en werkdruk vermindert. Na de zomervakantie start opnieuw een onderwijsassistente in opleiding. Per groep laten we het aantal uren onderwijsassistentie iets toenemen. Zo hebben we aandacht voor de behoeften van leerkrachten.

Het leerlingaantal daalt. Dat geeft zorg bij het bestuur en de directeur. Als deze ontwikkeling zich voortzet, heeft dat op den duur consequenties voor het aantal groepen. Het bestuur heeft besloten dat de extra middelen die in de achterliggende jaren zijn ontvangen, ingezet worden om de komende jaren met acht groepen te blijven werken.

In het schoolbestuur is een vacature. De oproepen van het bestuur om zich te melden als lid van het schoolbestuur hebben niet veel reactie opgeleverd. Het werk moet niet op een te klein aantal bestuurders neerkomen. Is dit ook uw zorg?

De wethouder van onderwijs en de schoolbesturen van Woerden onderzoeken de juiste financiering en organisatie van de onderwijshuisvesting. Is door-decentralisatie in een bepaalde vorm hiervoor de beste aanpak? Deze vraag staat centraal in een traject dat al enkele jaren door het bestuur met belangstelling wordt gevolgd. Allerhande zaken zijn uitgezocht om uiteindelijk te komen tot een keuze. Wie meer wil weten hierover verwijzen we naar het Bestuursverslag 2016.