Terugblik ‘kom in de klas’

Op maandag 27 maart waren ongeveer 75 ouders op bezoek in de klas van hun kind. De ouders konden zich voor twee lessen inschrijven. In alle groepen woonden ouders van 13.45 tot 14.15 uur en van 14.15 tot 14.45 uur de lessen bij. Na afloop konden ze onder het genot van een kop koffie of thee de ervaringen delen met andere ouders. We zien terug op een geslaagde middag.

Van oudermorgen naar oudermiddag

Tot vorig jaar kregen alleen ouders van kinderen uit groep 1 een uitnodiging. Zij konden een morgen bij hun kind op bezoek. Op verschillende morgens was steeds een klein groepje ouders aanwezig. Van kwart voor negen tot ongeveer elf uur maakten ze in de klas een lesmorgen mee. Dat was een hele zit! Terecht werd de vraag gesteld: mogen we ook in de andere groepen komen kijken? Daarom  hebben we een plan gemaakt, zodat ouders in alle klassen hun kind kunnen  observeren

Wat gebeurde er in de klas?

In de groepen 1 en 2 werken de kinderen altijd thematisch. Tijdens de speel- en werkles kiezen de kinderen via het planbord of ze deze keer een moet-werkje doen of dat ze in een hoek gaan spelen. Veelal is er een themahoek in de klas of op de gang, waar de kinderen al spelend de thema-inhoud verwerken. De andere lessen zijn ook gericht op de inhoud van het thema. Zo hebben ouders in groep 1 een taalactiviteit bijgewoond. In de eerste les die in groep 2 bijgewoond werd startte de leerkracht met een korte instructie. De kinderen mochten met het planbord een keuze maken. Even krioelden alle kinderen door elkaar, maar daarna was iedereen aan het werk!

In groep 3 was de eerste ‘kijkles’ een rekenles, in de tweede les knutselden de kinderen.

De leerkrachten van de groepen 4 tot en met 8 hebben ervoor gekozen iets te laten zien van betekenisvol thematisch werken (BTW) Dit thema zit in de afrondingsfase. In de ene groep observeerden  ouders een instructie, in een andere groep zagen ze de leerlingen bijna gelijk hard aan het werk gaan. Soms alleen of in een groepje, in het lokaal, op de gang of in de gemeenschapsruimte. In veel gevallen voegden de ouders zich bij hun kind en hielpen mee.

Waarom kozen we voor dit moment?

De keuze voor dit moment heeft te maken met BTW. De leerkracht zoekt bij een betekenisvol thema leerstof uit de lesboeken van geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkennis, techniek en voegt hier ook de lessen handvaardigheid en tekenen bij. We behandelen dus de leerstof uit de methoden, maar die komt in een ander perspectief aan bod. Het thema maken we betekenisvol voor kinderen. Samen werkt de groep toe naar een eindproduct. Dat is niet zoals bij een project een mooi versierde klas. De ene groep vertelt iets aan de kleuters. Een andere groep maakt een muurkrant. Een derde groep organiseert een debat, waarbij de kinderen van een andere groep zijn uitgenodigd. Nu heeft u niet een prachtig eindresultaat gezien, maar ervaren wat en hoe de kinderen leren.

En hoe was dat?

We zien terug op een prachtige middag. Ongeveer 75 ouders hadden zich aangemeld, en sommige ouders zijn zonder zich aan te melden ook op bezoek geweest. Het grote aantal aanmeldingen laat zien dat er belangstelling is!

We maakten ons vooraf wat zorgen. Kan iedereen wel een plaatsje vinden? Sommige groepen zijn al vol en dan komen er ook nog ouders bij. Past het wel? Nou, dat is helemaal goed gekomen. Het blijkt weer dat veel makke schapen in een hok passen!

Voor de kleutergroepen was de groep ouders in de klas wel overweldigend. De reactie van de kinderen was daardoor wel anders.

Na afloop hebben we mooie reacties gehad. Ouders die echt geobserveerd hebben. Verwondering over de werking van het planbord. De concentratie van kinderen op het werk, terwijl er om allerlei andere kinderen om hen heen werkten. De vaardigheid op de computer.

Bovendien was het er gezellig. Wat ons betreft is dit voor herhaling vatbaar!