Nieuwe bestuursleden gezocht

Wordt u ons nieuwe bestuurslid?

Al enige tijd is het bestuur op zoek naar versterking. De vacature van dhr. G.C. van der Wijngaard staat nog steeds open. Daarbij zal dhr. A.A.C. van Vliet aan het eind van dit jaar zijn functie neerleggen. Het bestuur zoekt twee nieuwe kandidaten voor deze vacatures. Lijkt het u waardevol om aan de bestuurstafel mee te kijken en te denken over het functioneren van onze school, dan bent u van harte welkom om ons bestuur te versterken. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar, in een ontspannen en open sfeer. Gezien de samenstelling van het bestuur is er voorkeur voor een ouder uit de achterban van de PKN, HHK, CGK of (Oud) Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Profiel toezichthoudend bestuurder Jan de Bakkerschool

De Jan de Bakkerschool heeft een bestuur dat de rol heeft van toezichthouder. De meeste bestuurlijke taken zijn gedelegeerd aan de directeur, die daarmee als bestuurder functioneert. Het bestuur heeft de rol van werkgever en bewaker van de identiteit van de school.

Het bestuur heeft het volgende functieprofiel voor een toezichthoudend bestuurslid geformuleerd.

Van een bestuurslid van de Jan de Bakkerschool verwachten we dat deze:

  • ouder is van een of meerdere kinderen op de Jan de Bakkerschool;
  • richting kan geven en strategisch kan denken, dus denkt in hoofdlijnen en zich niet verliest in details;
  • beleidsvoorstellen kan beoordelen en toetsen aan strategische (toezicht)kaders;
  • kennis heeft van maatschappelijke ontwikkelingen en deze inbrengt in het bestuur;
  • zo mogelijk ervaring heeft als (toezichthoudend) bestuurslid;

Daarnaast verwachten we dat het bestuurslid:

  • de grondslag, missie en visie van de school van harte onderschrijft en van daaruit wil besturen;
  • onafhankelijk is en zonder beïnvloeding informatie verzamelt;
  • een ‘kritische tegenover’ voor de directeur kan zijn;
  • interesse heeft voor de ontwikkelingen in het onderwijs;
  • van harte betrokken is bij het schoolleven en waar mogelijk zijn netwerk aanspreekt om de belangen van de school te behartigen.

De Jan de Bakkerschool biedt een nieuwe bestuurslid:

toerusting en scholing, waarbij de VGS-cursus voor beginnende bestuurders verplicht is;
mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen en daarin te groeien;
bijzondere betrokkenheid bij de schoolgemeenschap van kinderen, ouders en team;
mogelijkheid om betrokken te zijn bij de maatschappelijke ontwikkelingen rond onderwijs en opvoeding.

Reactie

Als u belangstelling heeft, wordt u uitgenodigd te reageren. U doet dit voor D.V. 11 maart aan de secretaris, mevr. C.W. Nederveen-Middelkoop (bestuur@jandebakkerschool.nl). Een korte motivatie is daarbij voldoende. Het bestuur ziet uit naar uw reactie!

Voor meer informatie over de bestuursfunctie kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. L.A. Kroon (tel. 0348-424635 of e-mail la.kroon@jbgg.nl) of de directeur, dhr. A.P. Schalk (tel. 0348-416036 of e-mail: apschalk@jandebakkerschool.nl).