Berseba rapporteert over de kwaliteit van ‘Zorg en begeleiding’

Drie deskundigen bezochten namens Berséba onze school om de kwaliteit van ‘Zorg en begeleiding’ te beoordelen. Ze deden documentenonderzoek en spraken op 8 december met teamleden om te komen tot een oordeel over de kwaliteit van de school. De kernvraag is: ‘Heeft de school een helder beeld van haar kwaliteit en werkt ze planmatig aan verbetering?’ We zijn blij met het positieve antwoord!

Wat komt Berséba bij ons doen?

Het samenwerkingsverband Passende Onderwijs Berséba moet toezien op de kwaliteit van de aangesloten scholen. Eén keer in de vier jaar bezoekt een kwaliteitscommissie de school. Vooraf stuurt de school een zelfevaluatie naar de commissie en voegt bewijsstukken toe. Twee directeuren van collega-scholen en een regiomanager van Berseba hebben de stukken doorgenomen, voordat ze onze school op 8 december 2016 bezochten. Aan het eind van de dag benoemen de bezoekers de sterke punten van onze school en geven ze enkele adviezen. Het is frappant dat enkele deskundigen na documentenonderzoek en een dag gesprekkenvoeren zo’n scherp beeld van de school hebben.

Wat zijn onze sterke punten?

De bezoekers vinden de missie en de kernwaarden heel mooi uitgewerkt. Enkele ouders ondersteunen zelfs de gezinnen met handvatten om de kernwaarden thuis in te slijpen. De website en de huisstijl zijn goed doordacht.

De school werkt heel bewust aan verbeteringen. Uit de gesprekken met leerkrachten en in de groepsplannen herkennen de bezoekers de elementen van het Zwols Model. Die hebben echt een plek gekregen. Het team werkt gezamenlijk aan de kwaliteit van het onderwijs, gebaseerd op goede trendanalyses.

De groepsplannen – die de leerkrachten gebruiken om elk kind op zijn eigen niveau onderwijs te geven – zijn gedegen en cyclisch. Dit geldt ook voor de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Na het inspectiebezoek van 2013 hebben we hier hard aan gewerkt. Daarom zijn we blij met dit compliment.

De betrokkenheid van de kinderen op hun eigen ontwikkeling is sterk en de ouderbetrokkenheid noemt de commissie ver ontwikkeld.

Welke tips hebben we gehad?

De kinderen zijn nu al sterk betrokken op hun eigen ontwikkeling. Ze kunnen door het gebruik van grafieken met resultaten uit ParnasSys nóg meer inzicht krijgen.

De leerkrachten zijn gericht op de resultaten van de kinderen. Halfjaarlijks bespreken we in een teamvergadering de resultaten van de Citotoetsen. De IB-ers laten dan de trends zien in de opbrengsten van de school. De commissie adviseert om de leerkrachten hun eigen resultaten te laten presenteren.

De hoeveelheid documenten is groot. We krijgen het advies om afscheid te nemen van verouderde documenten en te vereenvoudigen wat kan.

Hoe gaan we hiermee verder?

Met het team hebben we een ‘klein feestje gevierd’ over de complimenten. Collega’s beoordelen ons werk positief. Dat doet goed en stimuleert om verder te werken aan de uitbouw van differentiatie. Hiervoor hebben we een verbeterplan gemaakt.

We gaan onderzoeken nieuwe grafieken uit ParnasSys gebruikt kunnen worden bij de gesprekken met kinderen. Wellicht kunnen ze ook bij de rapporten gevoegd worden.

Het zelf presenteren van de groepsresultaten door de leerkrachten verhoogt het eigenaarschap en de betrokkenheid op de opbrengsten. Successen moeten even sterk naar voren komen als het inzoomen op minder hoge resultaten.

We zijn al bezig om onze documenten te herschikken. Onnodige documenten verwijderen we en bewaren alleen die zaken die ertoe doen, zodat we een beter overzicht hebben.