Terugblik op 2015; de belangrijkste ontwikkelingen

Betekenisvol thematisch werken vinden de kinderen heel leuk. De leerstof uit verschillende methoden komt op een andere manier aan de orde. Dat inspireert! Langzaam maar zeker loopt het leerlingenaantal terug. Dat geeft zorg, maar we eindigen niet in mineur! In deze terugblik stippen we enkele punten uit het Bestuursverslag aan.

Wat ging goed en maakt ons blij?

De resultaten van de Cito Eindtoets 2015 van de leerlingen van groep 8 zijn heel mooi. In 2014 stelde de uitslag teleur, waarna de leerkrachten hun aanpak succesvol wijzigden. Ze zijn nadrukkelijker bezig geweest met denken, delen en uitwisselen, waardoor kinderen meer uitgedaagd worden zélf na te denken. Met de kinderen zijn kindgesprekken gevoerd over de behaalde resultaten en over de verwachtingen bij de komende toetsen. Op deze manier zijn kinderen gerichter op de leerstof en meer betrokken op hun resultaten.

In de groepen 4 tot en met 8 is twee keer een proef met Betekenisvol thematisch werken uitgevoerd. Een betekenisvol thema vult de leerkracht met hoofdstukken uit de methoden van vaderlandse geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkennis. Door bij het thema de lessen tekenen en handvaardigheid te betrekken geven we ‘onderwijs van hart en handen’ meer inhoud. De kinderen genieten van deze vorm van onderwijs.

De toiletgroepen zijn in de meivakantie gerenoveerd. Af en toe was het behelpen, omdat de tijd voor de verbouwing krap was. Door inzet van vrijwilligers in het voortraject én tijdens de uitvoering is de ‘operatie’ goed verlopen. De voorbereidingen waren gedegen, waardoor we bij de uitvoering goed wisten wat wel en niet moest gebeuren. De nare ‘luchtjes’ bij de toiletten zijn we kwijt. De toiletten zien er fris uit en voor de conciërge is het schoonmaken gemakkelijker.

De leerkrachten stellen voor rekenen, lezen en spelling hoge doelen. In de lessen wijzen ze de kinderen op de toetsen die gemaakt zullen worden. Kinderen zien zo waarvoor ze werken. Met de kinderen spreken de leerkrachten over wat ze moeten leren.

En wat ging minder goed en wat doen we eraan?

Uit de tevredenheidspeiling blijkt, dat het gevoel van veiligheid op het schoolplein beter kan. In de eerste weken van dit schooljaar liepen alle leerkrachten tijdens de pauzes pleinwacht. Na een maand hebben we bij de kinderen opnieuw een vragenlijst afgenomen. Tegen onze verwachtingen in is het gevoel van veiligheid niet toegenomen. Het is niet mogelijk om alle leerkrachten tijdens alle pauzes pleinwacht te laten lopen. Voor de lessen moeten spullen klaar gezet worden, iets voorbereid worden of er is een gesprek gepland. Meer leerkrachten dan voorheen lopen nu pleinwacht en zij voeren gesprekken met individuele kinderen en met de groepen over het pleingedrag in relatie tot de kernwaarden. De eerste weken van schooljaar 2016-2017 lopen alle collega’s pleinwacht. Zo bieden we de kinderen de gelegenheid om de leerkrachten aan te spreken. De leerkrachten zien de ‘nieuwe’ kinderen in een vrije situatie.

De val van meester Van Agthoven heeft voor hem persoonlijk gevolgen gehad. Gelukkig is hij in het verslagjaar helemaal hersteld en kan hij zijn werk weer volledig doen. De arbeidsinspectie heeft de school in verband met het ongeluk een boete opgelegd. Alle ladders en trappen zijn geïnspecteerd. Er is een nieuwe ladder gekocht. Alle werknemers hebben ‘trap-instructie’ gehad en we zijn nog meer gericht op veiligheid

Voor welke uitdagingen staan we?

Langzaam maar zeker loopt het aantal leerlingen terug. Grotere groepen kinderen verlaten de school om naar het voortgezet onderwijs te gaan, terwijl er kleinere groepen in groep 1 starten. Daarnaast verlaten meer kinderen de school door verhuizing, dan erbij komen. De bekostiging van het onderwijs is gebaseerd op het aantal kinderen. Op den duur zal dit consequenties hebben voor de personele bezetting.

Het exploitatieresultaat is hoger dan verwacht. De oorzaak is dat overheidsbijdragen hoger uitpakken. De uitgaven door extra personele kosten en de renovatie van de toiletten waren ook hoger dan begroot. We hebben dus meer geld gekregen en ook meer uitgegeven dan begroot. Het positieve saldo komt in de toekomst van pas. Hiermee kunnen we ondanks de terugloop van het aantal langer met hetzelfde aantal groepen blijven werken.

Welke ontwikkelingen houden ons bezig?

De Wet Werk en Zekerheid beoogt werknemers sneller een vaste baan te bieden. Het is begrijpelijk, dat zoveel mogelijk mensen een vaste baan moeten krijgen. Maar voor het onderwijs is deze wet een probleem. Regelmatig is kortdurende vervanging nodig, bijvoorbeeld bij een griepepidemie. De Wet Werk en Zekerheid wil dat een invaller die kort na elkaar enkele keren invalt een vaste baan krijgt. Dat kan niet. We maken ons voor de nabije toekomst grote zorgen over het regelen van de vervanging.

In de gemeente Woerden denken de wethouder en de schoolbesturen na over doordecentralisatie. De scholen krijgen dan niet alleen alle middelen voor onderhoud, maar ook voor renovatie en nieuwbouw. Een werkgroep uit het consensusoverleg van de gemeente Woerden onderzoekt alle financiële consequenties. Het schoolbestuur volgt de ontwikkelingen op de voet.

Om ons heen zien we dat alles in beweging is. Wat verandert er veel en wat kunnen we ons terecht zorgen maken. Toch is er verwachting! Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. De boodschap van zonde en genade mag elke dag verteld worden!

Bestuursverslag 2015