Wat wij doen aan Passend onderwijs

Wat is Passend onderwijs? Onze school heeft zorgplicht. Dat betekent tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van de kinderen die op onze school zitten en van de leerlingen die worden aangemeld. We kijken dan niet naar wat kinderen niet kunnen, maar sluiten aan bij hun mogelijkheden. Passend onderwijs en het Zwols Model passen bij elkaar. Als we onze grens bereikt hebben, kunnen we bij het Zorgloket van Berséba aankloppen.

Welke gevolgen heeft dat?

We kijken niet naar wat kinderen niet kunnen, maar we sluiten aan bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Bij dit ideaal van Passend onderwijs houden we het welbevinden en de betrokkenheid van elke leerling op het oog. Je mag er zijn, zoals je geschapen bent. En voor ieder kind proberen we de zône van de naaste ontwikkeling te vinden. Zo geven we ‘Worden wie je zijn mag’ concreet gestalte. Onze missie sluit aan bij Passend onderwijs!
Het schoolbestuur ziet erop toe, dat gedacht wordt in de lijn van inclusief denken. Dus alle kinderen horen erbij. Maar het team moet de realiteit niet uit het oog verliezen. Er zijn wel grenzen aan de mogelijkheden. Zo moet de tijd besteed aan kinderen met specifieke behoeften niet ten koste gaan van andere kinderen. En de prestaties van andere kinderen mogen niet lijden onder de aanwezigheid van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Tot slot bieden we de ondersteuning op basis van gezamenlijk gedragen beleid. Komen we aan de grens, dan kunnen we bij Berséba aankloppen.
Dit vraagt zorgvuldig leiding geven aan een lerende organisatie en oog hebben voor diversiteit aan talenten van de leerkrachten. Zij moeten de leerlingen op een juiste manier begeleiden in de school die een oefengemeenschap voor de samenleving is. De leerkrachten denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen in de groep van elk kind, als schepsel met door God geschonken gaven.

Waarom aangesloten bij Berséba?

Het samenwerkingsverband Berséba is het enige landelijke samenwerkingsverband voor Passend onderwijs naar richting. Hierbij zijn de christelijk, reformatorische scholen aangesloten. We zijn dankbaar voor deze mogelijkheid!

Hoe past dat in de school?

De aandacht voor ondersteuningsbehoeften van kinderen sluit aan bij de principes van het Zwols Model. Aandacht voor zelfstandig werken, activerend lesgeven, directe instructie en het pedagogisch klimaat zijn belangrijk om differentiatie mogelijk te maken.

Wat merkt u daar van?

Voor een leerling op school komt voeren we een entreegesprek. Ook tijdens de luistergesprekken en de ouderavonden staat het belang van de ontwikkeling van uw kind centraal en wisselen we informatie uit. We dienen dit belang als we een goede relatie onderhouden. Openheid ten behoeve van de ontwikkeling van uw kind.
Het schooljaar is verdeeld in vier perioden. Elke periode sluit de leerkracht af met een groepsgesprek dat de IB-er voert. Ouders kunnen uitgenodigd worden voor een leerlinggesprek om samen door te praten over de ontwikkeling.