Bestuursverslag: de zes belangrijkste punten van 2014

Het bestuursverslag kwam onlangs gereed. Hieronder treft de zes belangrijkste punten van dit verslag aan.

Wat ging er goed in 2014?

De keuze voor kernwaarden in plaats van schoolregels geeft de leerkrachten energie. In elke klas hangt een poster met de kernwaarden. Op de informatieavond op 26 januari 2014 dachten de ouders mee over de inhoud van de vijf woorden. Dit levert hoge betrokkenheid op. Na de zomervakantie ontving elk gezin een kaart met de afbeelding van onze boom om de woorden thuis aandacht te geven. Daarnaast heeft het team voor Engels in groep 1 tot en met 8 de methode My name is Tom voor Engels gekozen. Gezamenlijk volgende de leerkrachten nascholing om de eigen vaardigheid op te halen.

Wat ging er minder goed?
Twee collega’s waren in 2013 en gedeeltelijk in 2014 ziek, waardoor het verzuimpercentage hoog was.
De resultaten van de Cito eindtoets in groep 8 viel in 2014 tegen. De leerkrachten sloten aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen door veel oplossingen in tweetallen te laten zoeken, terwijl de leerlingen de eindtoets individueel maken. Zelfstandig oplossen van vragen krijgt nu meer aandacht.
De voorbereidingen voor de renovatie van toiletten zijn gestart. Het werk is uitgesteld tot de meivakantie 2015, omdat de toiletten een langere tijd niet gebruikt kunnen worden tijdens de verbouwing.

Wat gaan we daar aan doen?

De zieke collega’s startten in 2014 met re-integreren. Beiden kunnen gelukkig hun werk weer (gedeeltelijk) uitvoeren.
De analyse van de Cito eindtoets laat zien dat Getallen en bewerkingen lager scoren. In de groepen 3 tot en met 8 hangen de doelen voor o.a. rekenen zichtbaar in het lokaal. De leerkracht vertelt aan welke doelen gewerkt wordt voor de komende toets. Ook voor Hanteren van studieteksten en Hanteren van Informatiebronnen zijn de resultaten op de eindtoets laag. Nu nemen we vanaf groep 5 de toets Studievaardigheden af. Door de bespreking van de uitkomsten krijgt dit onderwerp meer aandacht.
In december 2014 vroegen we bij vier bedrijven om een offerte voor de renovatie van de toiletten.

Wat baart ons zorgen?
Elk jaar vindt op 1 oktober een leerling telling plaats. Op basis van het aantal kinderen krijgt de school een jaar later haar bekostiging. Met een prognose maken we een meerjarenbegroting. Vanaf 2013 daalt het leerlingaantal. Er vertrekken meer leerlingen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs, dan er kinderen in groep 0 bij komen. Deze terugloop heeft consequenties voor de personele inzet.

Waar zijn we blij mee?
De collega’s Verduijn en Van der Wijngaard vierden hun 25 jarig jubileum op onze school. Beiden waren een periode door ziekte afwezig, maar re-integreerden. Het is bijzonder om dan het jubileum te vieren! De inzet van de vervangers bij korte of langdurige afwezigheid waarderen we zeer!
Passend Onderwijs richt zich op de onderwijsbehoeften van kinderen en op ouderbetrokkenheid. Wij differentiëren bij rekenen, taal en lezen. Het Zwols Model sluit aan bij Passend Onderwijs. Onze ouders spreken we drie keer per jaar tijdens de tien-minuten-gesprekken en zo nodig bij de leerlingbespreking. Met de betrokkenheid van onze ouders, ook bij allerlei activiteiten, zijn we erg blij!

Welke trends moeten we het hoofd bieden?
De Wet Werk en Zekerheid en de cao PO 2014-2015 vragen om maatregelen op het gebied van personeelsbeleid. Voorstellen gaan het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad bespreken. Door decentralisatie van het buitenonderhoud per 1 januari 2015 verschuift de verantwoordelijkheid van de gemeente Woerden naar het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft in de achterliggende jaren niet kunnen sparen en de gemeente geeft geen bruidsschat mee. De wethouder van onderwijs onderzoekt of door-decentralisatie mogelijk is. Het schoolbestuur is dan ook verantwoordelijk voor renovatie en nieuwbouw. Deze ontwikkelingen volgt het schoolbestuur op de voet.